Tập 567 - Dừng lại, Noah ! Liên hoàn Tượng pháo trong tuyệt vọng !

Cảm nhận

Bạn đã nhập từ. Tối đa 200 từ.